Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
whereupon
whereupon
[,weərə'pɔn]
phó từ
sau cái nào, và rồi thì
she laughed at him, whereupon he walked out
cô ấy cười vào mũi hắn, và thế là hắn ta bước ra ngoài


/,we r 'p n/

phó từ
về cái đó
nhân đó, ngay lúc đó
whereupon he laughed heartily ngay lúc đó anh ấy cười vui vẻ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.