Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
coercible
coercible
[kou'ə:sibl]
tính từ
có thể ép buộc
có thể chịu ép được (khí, hơi)


/kou'ə:sibl/

tính từ
có thể ép buộc
có thể chịu ép được (khí, hơi)

Related search result for "coercible"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.