Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cuspidal
cuspidal
['kʌspidl]
tính từ
(toán học) có điểm lùi, lùi
cuspidal edge
cạnh lùi
có mũi nhọn, nhọn đầu


/'kʌspidl/

tính từ
(toán học) có điểm lùi, lùi
cuspidal edge cạnh lùi
có mũi nhọn, nhọn đầu

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "cuspidal"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.