Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
program
program
['prougræm]
Cách viết khác:
programme
['prougræm]
như programme


/program/

danh từ
chương trình (công tác, biểu diễn văn nghệ...)
cương lĩnh (của tổ chức, đảng phái)

ngoại động từ
đặt chương trình, lập chương trình

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "program"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.