Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
road

road


road

A road is a wide path made for travelling.

[roud]
danh từ
con đường; những cái có liên quan đến đường
high road
đường cái
to take the road
lên đường
to be on the road
đáng trên đường đi; làm nghề đi chào hàng; (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cướp đường
the rule of the road
luật đi đường
to get out of the road
tránh ra không cản đường (ai); không làm cản trở (ai)
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đường sắt
đường phố
cách, phương pháp, con đường (dẫn tới cái gì...)
the road to success
con đường dẫn đến thành công
there is no royal road to...
không có cách nào dễ dàng để đạt tới...
((thường) số nhiều) (hàng hải) vũng tàu
to anchor in the roads
thả neo ở vũng tàu
all roads lead to Rome
(tục ngữ) mọi con đường đều dẫn đến La-mã
to burn up the road
ngoan ngoãn, dễ bảo (ngựa)
by road
bằng đường bộ
one for the road
(thông tục) ly rượu lên đường
juice road
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) đường xe lửa chạy điện
take to the road
trở thành một người lang thang


/roud/

danh từ
con đường
high road đường cái
to take the road lên đường
to be on the road đáng trên đường đi; làm nghề đi chào hàng; (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cướp đường
the rule of the road luật đi đường
to get out of the road tránh ra không cản đường (ai); không làm cản trở (ai)
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đường sắt
đường phố
cách, phương pháp, con đường (dẫn tới cái gì...)
the road to success con đường dẫn đến thành công
there is no royal road to... không có cách nào dễ dàng để đạt tới...
((thường) số nhiều) (hàng hải) vũng tàu
to anchor in the roads thả neo ở vũng tàu !all roads lead to Rome
(tục ngữ) tất cả mọi người đến đi đến thành La-mã !to burn up the road
ngoan ngoãn, dễ bảo (ngựa) !juice road
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) đường xe lửa chạy điện !to take somebody over a rough road
(xem) rough

ngoại động từ
đánh hơi theo (thú săn)

Related search result for "road"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.