Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
infundibulum


noun
any of various funnel-shaped parts of the body (but especially the hypophyseal stalk)
Hypernyms:
structure, anatomical structure, complex body part, bodily structure, body structure
Hyponyms:
hypophyseal stalk
Part Holonyms:
diencephalon, interbrain, betweenbrain, thalmencephalon


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.