Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
kittle
kittle
['kitl]
tính từ
khó khăn, khó xử (vấn đề, trường hợp...)
khó tính, hay giận, khó chơi (người)
kittle cattle
(nghĩa bóng) những người khó chơi; những việc khó xử


/'kitl/

tính từ
khó khăn, khó xử (vấn đề, trường hợp...)
khó tính, hay giận, khó chơi (người) !kittle cattle
(nghĩa bóng) những người khó chơi; những việc khó xử

Related search result for "kittle"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.