Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Lagodon


noun
a genus of Sparidae
Syn:
genus Lagodon
Hypernyms:
fish genus
Member Holonyms:
Sparidae, family Sparidae
Member Meronyms:
pinfish, sailor's-choice, squirrelfish, Lagodon rhomboides


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.