Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
table-spoon
table-spoon
['teibl'spu:n]
danh từ
thìa xúp
thìa xúp đầy (khối lượng đựng trong một thìa xúp) (như) table-spoonful


/'teiblspu:n/

danh từ
thìa xúp

Related search result for "table-spoon"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.