Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
chyle
chyle
[kail]
danh từ
(sinh vật học) dịch dưỡng, dưỡng trấp


/kail/

danh từ
(sinh vật học) dịch dưỡng, dưỡng trấp

Related search result for "chyle"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.