Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
push

push


push

When you push something, you make it move by pressing against it.

[pu∫]
danh từ
sự xô, sự đẩy; cú đẩy
to give the door a hard push
đẩy mạnh cửa một cái
sự thúc đẩy, sự giúp sức (ai tiến lên)
to give sosmeone a push
thúc đẩy ai tiến lên
(kiến trúc) sức đẩy lên, sức đỡ lên (của vòng...)
cừ thọc đẩy (hòn bi-a)
cú đấm, cú húc (bằng sừng)
sự rắn sức, sự nổ lực, sự gắng công
(quân sự) cuộc tấn công mãnh liệt, cuộc đánh thúc vào
to make a push
ráng sức, hết sức, cố gắng; (quân sự) tấn công mãnh liệt, đánh thúc vào (nơi nào)
tính dám làm, tính chủ động, tính hăng hái xốc tới, tính kiên quyết làm bằng được
to have plenty of push in one
rất chủ động dám nghĩ dám làm
lúc gay go, lúc nguy ngập, lúc cấp bách
when it comes to the push
khi gặp lúc gay go
(từ lóng) bọn (ăn trộm...)
(từ lóng) sự đuổi ra, sự thải ra
to give someone the push
đuổi ai ra, thải ai ra
to get the push
bị đuổi ra, bị thải ra
at a push
trong hoàn cảnh thúc bách
ngoại động từ
xô, đẩy
to push the door open
đẩy cửa mở toang
to push the door close
đẩy cửa đóng sập vào
to push aside all obstacles
đẩy sang một bên mọi vật chướng ngại
(kinh thánh) húc (bằng sừng)
thúc đẩy, thúc giục (làm gì)
xô lấn, chen lấn
to push one's way through the crowd
chen lấn (rẽ lối) qua đám đông
to push one's way
(nghĩa bóng) làm nên, làm ăn tiến phát
đẩy tới, đẩy mạnh, mở rộng
to push the struggle for liberation
đẩy mạnh cuộc đấu tranh giải phóng
to push the trade
mở rộng việc kinh doanh
(+ on) theo đuổi, đeo đuổi; nhất định đưa ra (một yêu sách...)
thúc ép, thúc bách
don't push him too far
đừng thúc bách nó quá
to be pushed for time
bị thời gian thúc ép
to be pushed for money
bị vấn đề tiền nong thúc ép
quảng cáo; tung ra (một món hàng)
to push a new kind of soap
tung ra một loại xà phòng mới; quảng áo một loại xà phòng mới
nội động từ
xô, đẩy
cố gắng vượt người khác, cố gắng thành công (trong công việc); dám làm
thọc đẩy (hòn bi-a)
(kinh thánh) húc sừng
xô lấn, chen lấn
to push through the crowd
chen lấn qua đám đông
to push along
to push on to push away
xô đi, đẩy đi
to push down
xô đổ, xô ngã, đẩy ngã
to push forth
làm nhú ra, làm nhô ra; đâm nhú ra, nhô ra (rễ cây, mũi đất...)
to push in
đẩy vào gần (bờ...) (thuyền)
to push off
chống sào đẩy xa (bờ...) (thuyền)
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) ra đi, đi, khởi hành; chuồn tẩu
to push on
tiếp tục, tiếp tục đi, đi tiếp
đẩy nhanh, thúc gấp (công việc...); vội vàng
to push out
xô đẩy ra, đẩy ra ngoài
(như) to push forth
to push through
xô đẩy qua, xô lấn qua
làm trọn, làm đến cùng, đưa đến chỗ kết thúc
to push the matter through
cố gắng đưa vấn đề đến chỗ kết thúc, cố gắng giải quyết vấn đề
to push up
đẩy lênđẩy, ẩn (vào nút bấm)

/puʃ/

danh từ
sự xô, sự đẩy; cú đẩy
to give the door a hard push đẩy mạnh cửa một cái
sự thúc đẩy, sự giúp sức (ai tiến lên)
to give sosmeone a push thúc đẩy ai tiến lên
(kiến trúc) sức đẩy lên, sức đỡ lên (của vòng...)
cừ thọc đẩy (hòn bi-a)
cú đấm, cú húc (bằng sừng)
sự rắn sức, sự nổ lực, sự gắng công
(quân sự) cuộc tấn công mânh liệt, cuộc đánh thúc vào
to make a push rán sức, hết sức, cố gắng; (quân sự) tấn công mânh liệt, đánh thúc vào (nơi nào)
tính dám làm, tính chủ động, tính hăng hái xốc tới, tính kiên quyết làm bằng được
to have plenty of push in one rất chủ động dám nghĩ dám làm
lúc gay go, lúc nguy ngập, lúc cấp bách
when it comes to the push khi gặp lúc gay go
at a push trong hoàn cảnh nguy ngập cấp bách
(từ lóng) bọn (ăn trộm...)
(từ lóng) sự đuổi ra, sự thải ra
to give someone the push đuổi ai ra, thải ai ra
to get the push bị đuổi ra, bị thải ra

ngoại động từ
xô, đẩy
to push the door open đẩy cửa mở toang
to push the door to đẩy cửa đóng sập vào
to push aside all obstacles đẩy sang một bên mọi vật chướng ngại
(kinh thánh) húc (bằng sừng)
thúc đẩy, thúc giục (làm gì)
xô lấn, chen lấn
to push one's way through the crowd chen lấn (rẽ lối) qua đám đông
to push one's way (nghĩa bóng) làm nên, làm ăn tiến phát
đẩy tới, đẩy mạnh, mở rộng
to push the struggle for liberation đẩy mạnh cuộc đấu tranh giải phóng
to push the trade mở rộng việc buôn bán
((thường) on) theo đuổi, đeo đuổi; nhất định đưa ra (một yêu sách...)
thúc ép, thúc bách
don't push him too far đừng thúc bách nó quá
to be pushed for time bị thời gian thúc ép
to be pushed for money bị vấn đề tiền nong thúc ép
quảng cáo; tung ra (một món hàng)
to push a new kind of soap tung ra một loại xà phòng mới; quảng cáo một loại xà phòng mới

nội động từ
xô, đẩy
cố gắng vượt người khác, cố gắng thành công (trong công việc); dám làm
thọc đẩy (hòn bi-a)
(kinh thánh) húc sừng
xô lấn, chen lấn
to push through the crowd chen lấn qua đám đông !to push along !to push on to push away
xô đi, đẩy đi !to push down
xô đổ, xô ngâ, đẩy ngã !to push forth
làm nhú ra, làm nhô ra; đâm nhú ra, nhô ra (rễ cây, mũi đất...) !to push in
đẩy vào gần (bờ...) (thuyền) !to push off
chống sào đẩy xa (bờ...) (thuyền)
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) ra đi, đi, khởi hành; chuồn tẩu !to push on
tiếp tục, tiếp tục đi, đi tiếp
đẩy nhanh, thúc gấp (công việc...); vội vàng !to push out
xô đẩy ra, đẩy ra ngoài
(như) to push forth !to push through
xô đẩy qua, xô lấn qua
làm trọn, làm đến cùng, đưa đến chỗ kết thúc
to push the matter through cố gắng đưa vấn đề đến chỗ kết thúc, cố gắng giải quyết vấn đề !to push up
đẩy lên

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "push"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.