Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
rathe
rathe
[reið]
tính từ
(thơ ca) nở sớm, chín sớm, có sớm (hoa, quả) ((cũng) rathe ripe)
danh từ
rau quả đầu mùa


/reið/

tính từ
(thơ ca) nở sớm, chín sớm, có sớm (hoa, quả) ((cũng) rathe ripe)

danh từ
rau quả đầu mùa

Related search result for "rathe"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.