Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
regarding
regarding
[ri'gɑ:diη]
giới từ
về (ai/cái gì), về việc, đối với (vấn đề...)
policy regarding various nationalities
chính sách đối với các dân tộc
she said nothing regarding your request
cô ấy chẳng nói gì về yêu cầu của anh cả


/ri'gɑ:diɳ/

giới từ
đối với (vấn đề...); về phần
policy regarding various natinalities chính sách đối với các dân tộc

Related search result for "regarding"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.