Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
rotate

rotate
[rou'teit]
ngoại động từ
làm quay, làm xoay quanh
luân phiên nhau
to rotate the crops
trồng luân phiên, luân canh
tính từ
(thực vật học) có hình bánh xequay

/rou'teit/

động từ
quay, xoay quanh
luân phiên nhau
to rotate the crops trồng luân phiên, luân canh

tính từ
(thực vật học) có hình bánh xe

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "rotate"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.