Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
snigger

snigger
['snigə]
danh từ
sự cười thầm, sự cười khẩy; cái cười khẩy, cái cười thầm
nội động từ
(+ at) cười khẩy, cười thầm


/'snigə/

danh từ
sự cười thầm; sự cười khẩy

nội động từ
cười khẩy

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "snigger"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.