Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
southing
southing
['sauθiη]
danh từ
(hàng hải) sự hướng về phía nam; sự tiến về phía nam
(thiên văn học) sự đi qua đường kinh tuyến


/'sauðiɳ/

danh từ
(hàng hải) sự hướng về phía nam; sự tiến về phía nam
(thiên văn học) sự đi qua đường kinh (kinh tuyến)

Related search result for "southing"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.