Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
stipellate
stipellate
['staipəlit]
tính từ
(thực vật học) có lá kèm con


/'staipəlit/

tính từ
(thực vật học) có lá kèm con

Related search result for "stipellate"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.