Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
thought

thought
[θɔ:t]
thời quá khứ & động tính từ quá khứ của think
danh từ
sự suy nghĩ; khả năng suy nghĩ; quá trình suy nghĩ
to be lost (wrapped, absorbed) in thought
suy nghĩ miên man; tư lự
ý nghĩ, tư duy, tư tưởng
to read someone's thoughts
đoán được ý nghĩ của ai
a thought struck me
tôi chợt có ý nghĩ, một ý nghĩ thoáng trong óc tôi
a noble thought
tư tưởng cao đẹp
ý, ý kiến (do suy nghĩ mà có)
to speak one's thought
nói rõ ý kiến của mình ra
ý định; ý muốn
I had no thought of hurting your feelings
tôi không hề có ý định đến tình cảm của anh
sự suy xét; sự quan tâm lo lắng
the doctor is full of thought for the patient
người bác sĩ hết lòng lo lắng quan tâm đến người bệnh
(a thought) một tí, một chút
the colour is a thought dark
màu sẫm một tí
as quick as thought
nhanh như chớp
at the thought of
khi nghĩ đến
to have second thoughts about something
suy tính lại điều gì
on second thoughts
sau khi suy tính lại; suy đi tính lại
want of thought
sự thiếu suy nghĩ


/ðou/

thời quá khứ & động tính từ quá khứ của think

danh từ
sự suy nghĩ, sự ngẫm nghĩ, sự nghĩ ngợi, sự trầm tư
to be lost (wrapped, absorbed) in thought suy nghĩ miên man tư lự
ý nghĩ, tư tưởng
to read someone's thoughts đoán được ý nghĩ của ai
a thought struck me tôi chợt có ý nghĩ, một ý nghĩ thoáng trong óc tôi
a noble thought tư tưởng cao đẹp
ý, ý, kiến, ý định, ý muốn
to speak one's thought nói rõ ý kiến của mình ra
sự lo lắng, sự bận tâm, sự quan tâm
the doctor is full of thought for the patient người bác sĩ hết lòng lo lắng quan tâm đến người bệnh
một tí, một chút
the colour is a thought too dark màu hơi sẫm một tí ![as] quick as thought
nhanh như chớp !at the thought of
khi nghĩ đến !on second thoughts
sau khi suy đi tính lại
second thoughts are best có suy nghĩ kỹ có hơn !want of thought
sự thiếu suy nghĩ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "thought"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.