Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
teleprinter


noun
a character printer connected to a telegraph that operates like a typewriter
Syn:
teletypewriter, teletype machine, telex, telex machine
Derivationally related forms:
telex (for: telex)
Hypernyms:
character printer, character-at-a-time printer, serial printer

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.