Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
aim

aim
[eim]
danh từ
sự nhắm, sự nhắm
to take aim
nhắm, nhắm, nhắm bắn
đích (để nhắm bắn)
mục đích, mục tiêu, ý định
to miss one's aim
bắn trật đích; không đạt mục đích
to attain one's aim
đạt mục đích
ngoại động từ
nhắm, nhắm, chĩa
to aim one's gun at the enemy
chĩa súng vào quân thù, nhắm bắn quân thù
this measure was aimed at him
biện pháp đó là để nhắm chống lại hắn, biện pháp đó chống vào hắn
giáng, nện, ném
to aim a stone at somebody
ném một cục đá vào ai
to aim a blow at somebody
giáng cho ai một quả đấm
hướng vào, tập trung vào, xoáy vào
to aim one's efforts at something
hướng mọi cố gắng vào việc gì
nội động từ
nhắm, nhắm
to aim at somebody
nhắm vào ai; nhắm bắn ai
nhắm mục đích, có ý định, ngấp nghé, mong mỏi
to aim higher
nhắm một cái gì cao hơn, mong mỏi cái gì cao hơnmục đích

/eim/

danh từ
sự nhắm, sự nhắm
to take aim nhắm, nhắm, nhắm bắn
đích (để nhắm bắn)
mục đích, mục tiêu, ý định
to miss one's aim bắn trật đích; không đạt mục đích
to attain one's aim đạt mục đích

ngoại động từ
nhắm, nhắm, chĩa
to aim one's gun at the enemy chĩa súng vào quân thù, nhắm bắn quân thù
this measure was aimed at him biện pháp đó là để nhắm chống lại hắn, biện pháp đó chống vào hắn
giáng, nện, ném
to aim a stone at somebody ném một cục đá vào ai
to aim a blow at somebody giáng cho ai một quả đấm
hướng vào, tập trung vào, xoáy vào
to aim one's efforts at something hướng mọi cố gắng vào việc gì

nội động từ
nhắm, nhắm
to aim at somebody nhắm vào ai; nhắm bắn ai
nhắm mục đích, có ý định, ngấp nghé, mong mỏi
to aim higher nhắm một cái gì cao hơn, mong mỏi cái gì cao hơn
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) định, cố gắng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "aim"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.