Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
auto-suggestion
auto-suggestion
[,ɔ:tousə'dʒest∫n]
danh từ
quá trình mà một người, do tác dụng của thôi miên hoặc do hoạt động của tiềm thức, bất giác thay đổi cách xử sự của chính mình; sự tự ám thị


/'ɔ:tousə'dʤestʃn/

danh từ
sự tự ám thị

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "auto-suggestion"
  • Words contain "auto-suggestion" in its definition in Vietnamese - English dictionary: 
    ám thị đề đạt

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.