Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
self-suggestion
self-suggestion
[,self sə'dʒest∫n]
danh từ
sự tự ám thị


/'selfsə'dʤestʃn/

danh từ
sự tự ám thị

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "self-suggestion"
  • Words contain "self-suggestion" in its definition in Vietnamese - English dictionary: 
    ám thị đề đạt

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.