Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
reorganize
reorganize
[,ri:'ɔgənaiz]
Cách viết khác:
reorganise
[,ri:'ɔgənaiz]
ngoại động từ
tổ chức lại, cải tổ lại


/'ri:'ɔ:gənaiz/

ngoại động từ
tổ chức lại, cải tổ lại

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "reorganize"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.