Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
solidary
solidary
['sɔlidəri]
tính từ
đoàn kết, liên kết


/'sɔlidəri/

tính từ
đoàn kết, liên kết

Related search result for "solidary"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.