Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
whoa
whoa
[woud]
Cách viết khác:
wo
[wou]
như wo


/wou/ (whoa) /woud/

thán từ
họ!, họ! (để ngựa... dừng lại)

Related search result for "whoa"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.