Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
extract
extract
['ekstrækt - iks'trækt]
danh từ
đoạn trích
(hoá học) phần chiết
(dược học) cao
ngoại động từ
trích (sách); chép (trong đoạn sách)
nhổ (răng...)
bòn rút, moi
hút, bóp, nặn
rút ra (nguyên tắc, sự thích thú)
(toán học) khai (căn)
(hoá học) chiếttrích, khai (căn) e. a root of a number khai căn một số

/'ekstrækt - iks'trækt/
iks'trækt/

danh từ
đoạn trích
(hoá học) phần chiết
(dược học) cao

ngoại động từ
trích (sách); chép (trong đoạn sách)
nhổ (răng...)
bòn rút, moi
hút, bóp, nặn
rút ra (nguyên tắc, sự thích thú)
(toán học) khai (căn)
(hoá học) chiết

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "extract"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.