Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pull

pull


pull

When you pull something, you make it move by tugging at it.

[pul]
danh từ
sự lôi, sự kéo, sự giật; cái kéo, cái giật
to give a pull at the belt
giật chuông một cái
sự kéo, sự đẩy, sự hút; sức kéo, sức đẩy, sức hút
pull of a magnet
sức hút của nam châm
sức hút, sức lôi cuốn (của một người)
the pull of the wandering life
sức thu hút của cuộc sống lang thang
tay kéo, nút giật (ngăn kéo, chuông...)
drawer pull
nút kéo của một ngăn bàn
sự chèo thuyền, sự gắng chèo (thuyền); cú bơi chèo
to go for a pull on the river
đi chơi chèo thuyền trên sông
(thông tục) tác động, ảnh hưởng đến người khác
sự tu một hơi (rượu..), sự hút một hơi (thuốc...)
to have a pull at a cigarette
hút một hơi thuốc lá
sự gắng sức, sự cố gắng liên tục
a pull to the top of the mountain
sự cố gắng trèo lên đỉnh núi
sự ghìm (ngựa không cho thắng, trong cuộc đua ngựa)
(thể dục,thể thao) cú tay bóng sang trái (đánh crickê, gôn...)
(từ lóng) thế hơn, thế lợi
to have the pull of somebody
được thế lợi hơn ai
(nghĩa bóng) thân thế, thế lực
(ngành in) bản in độc nhất, bản in thử
ngoại động từ
lôi, kéo, giật
to pull the cart
kéo xe bò
to pull the bell
giật chuông
to pull someone by the sleeve
kéo tay áo ai
to pull someone's ear; to pull someone by the ear
bẹo tai ai
to pull on one's stocking
kéo bít tất lên
to pull one's cap over one's ears
kéo mũ chụp xuống tai
(+ up) nhổ (răng...)
ngắt, hái (hoa...)
xé toạc ra, căng đến rách ra
to pull the seam of a dress
xé toạc đường khâu của chiếc áo
to pull one's muscle
duỗi căng bắp thịt đến sái ra
lôi kéo, tranh thủ, thu hút (khách hàng, sự ủng hộ...)
chèo (thuyền), được chèo bằng
this boat pulls four oars
thuyền này được chèo bằng bốn mái chèo
cố gắng làm, gắng sức làm
to pull up hill
gắng sức trèo lên đồi
(thông tục) ghìm (ngựa không cho thắng, trong cuộc đua); cố ý kìm sức lại
to pull one's punches
kìm lại không đấm hết sức (đấu quyền anh); không đấm được hết sức; (nghĩa bóng) chỉ trích dè dặt
(thể dục,thể thao) tạt (quả bóng) sang trái (chơi crickê, gôn...)
(từ hiếm,nghĩa hiếm) moi ruột (chim, gà...)
(thông tục) làm, thi hành
to pull a raid
làm một cuộc bố ráp
(từ lóng) bắt (ai); mở một cuộc bố ráp ở (nơi nào)
(ngành in) in (một bản in thử) (ở máy in tay)
nội động từ
(+ at) lôi, kéo, giật, cố kéo
to pull at something
kéo cái gì
the horse pulls well
con ngựa kéo tốt
uống một hơi, hút một hơi (rượu, thuốc lá...)
(thể dục,thể thao) tạt bóng sang trái (crickê, gôn)
có ảnh hưởng đối với, có tác dụng đối với
opinions that pull with the public
những ý kiến có ảnh hưởng đối với quần chúng
to pull about
lôi đi kéo lại, giằng co
ngược đãi
to pull apart
xé toạc ra
chê bai, chỉ trích, đả kích tơi bời
to pull down
kéo xuống, lật đổ, phá đổ (một ngôi nhà...)
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hạ bệ; làm nhục
làm giảm (sức khoẻ...); giảm (giá...), làm chán nản
to pull for
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) tích cực, ủng hộ, cổ vũ, động viên
hy vọng ở sự thành công của
to pull in
kéo về, lôi vào, kéo vào
vào ga (xe lửa)
(từ lóng) bắt
to pull off
kéo bật ra, nhổ bật ra
thắng (cuộc đấu), đoạt giải
đi xa khỏi
the boat pulled off from the shore
con thuyền ra xa bờ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) thực hiện, làm xong, làm trọn
to pull out
kéo ra, lôi ra
the drawer won't pull out
ngăn kéo không kéo ra được
nhổ ra (răng)
bơi chèo ra, chèo ra
ra khỏi ga (xe lửa)
rút ra (quân đội); rút khỏi (một hiệp ước...)
(hàng không) lấy lại thăng bằng sau khi bổ nhào (máy bay)
to pull over
kéo sụp xuống; kéo (áo nịt...) qua đầu
lôi kéo về phía mình
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) lái về phía bờ đường
to pull round
bình phục, phục hồi sức khoẻ (sau khi ốm)
chữa khỏi
the doctors tried in vain to pull him round
các bác sĩ đã cố gắng hết sức mà không chữa khỏi được cho anh ta
to pull through
qua khỏi được (cơn ốm); thoát khỏi được; xoay sở được thoát (cảnh khó khăn); làm cho qua khỏi được (cơn ốm, cảnh khó khăn...)
to pull together
hoà hợp với nhau, ăn ý với nhau
to pull oneself together
lấy lại can đảm; bình tĩnh lại, tỉnh trí lại
to pull up
nhổ lên, lôi lên, kéo lên
dừng lại; làm dừng lại
la mắng, quở trách
ghìm mình lại, nén mình lại
vượt lên trước (trong cuộc đua...)
(từ lóng) bắt
to be pulled
suy nhược
chán nản
to pull caps (wigs)
cãi nhau, đánh nhau
pull devil!, pull baker!
như baker
to pull a face
to pull faces
nhăn mặt
to pull a long face
như face
to pull someone's leg
như leg
to pull someone's nose
to pull someone by the nose
chửi xỏ ai; làm mất thể siện của ai
to pull a good oar
là tay chèo giỏi, là tay bơi thuyền giỏi
to pull out of the fire
cứu vãn được tình thế vào lúc nguy ngập
to pull the strings (ropes, wires)
giật dây (bóng)
to pull one's weight
như weight


/pul/

danh từ
sự lôi, sự kéo, sự giật; cái kéo, cái giật
to give a pull at the belt giật chuông một cái
sự kéo, sức đẩy, sự hút
pull of a magnet sức hút của nam châm
nút kéo, nút giật (ngăn kéo, chuông...)
drawer pull nút kéo của một ngăn bàn
sự chèo thuyền, sự gắng chèo (thuyền); cú bơi chèo
to go for a pull on the river đi chơi chèo thuyền trên sông
hớp, hơi (uống rượu, hút thuốc...)
to have a pull at a cigarette hút một hơi thuốc lá
sự gắng sức, sự cố gắng liên tục
a pull to the top of the mountain sự cố gắng trèo lên đỉnh núi
sự ghìm (ngựa không cho thắng, trong cuộc đua ngựa)
(thể dục,thể thao) cú tay bóng sang trái (đánh crickê, gôn...)
(từ lóng) thế hơn, thế lợi
to have the pull of somebody được thế lợi hơn ai
(nghĩa bóng) thân thế, thế lực
(ngành in) bản in thử đầu tiên

ngoại động từ
lôi, kéo, giật
to pull the cart kéo xe bò
to pull the bell giật chuông
to pull someone by the sleeve kéo tay áo ai
to pull someone's ear; to pull someone by the ear bẹo tai ai
to pull on one's stocking kéo bít tất lên
to pull one's cap over one's ears kéo mũ chụp xuống tai
((thường) up) nhổ (răng...)
ngắt, hái (hoa...)
xé toạc ra, căng đến rách ra
to pull the seam of a dress xé toạc đường khâu của chiếc áo
to pull one's muscle duỗi căng bắp thịt đến sái ra
lôi kéo, tranh thủ, thu hút (khách hàng, sự ủng hộ...)
chèo (thuyền), được chèo bằng
this boat pulls four oars thuyền này được chèo bằng bốn mái chèo
cố gắng làm, gắng sức làm
to pull up hill gắng sức trèo lên đồi
(thông tục) ghìm (ngựa không cho thắng, trong cuộc đua); cố ý kìm sức lại
to pull one's punches kìm lại không đấm hết sức (đấu quyền anh); không đấm được hết sức ((nghĩa bóng)) chỉ trích dè dặt
(thể dục,thể thao) tạt (quả bóng) sang trái (chơi crickê, gôn...)
(từ hiếm,nghĩa hiếm) moi ruột (chim, gà...)
(thông tục) làm, thi hành
to pull a raid làm một cuộc bố ráp
(từ lóng) bắt (ai); mở một cuộc bố ráp ở (nơi nào)
(ngành in) in (một bản in thử) (ở máy in tay)

nội động từ
((thường) at) lôi, kéo, giật, cố kéo
to pull at something kéo cái gì
the horse pulls well con ngựa kéo tốt
uống một hơi, hút một hơi (rượu, thuốc lá...)
(thể dục,thể thao) tạt bóng sang trái (crickê, gôn)
có ảnh hưởng đối với, có tác dụng đối với
opinions that pull with the public những ý kiến có ảnh hưởng đối với quần chúng !to pull about
lôi đi kéo lại, giằng co
ngược đãi !to pull apart
xé toạc ra
chê bai, chỉ trích, đả kích tơi bời !to pull down
kéo xuống, lật đổ, phá đổ (một ngôi nhà...)
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hạ bệ; làm nhục
làm giảm (sức khoẻ...); giảm (giá...), làm chán nản !to pull for
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) tích cực, ủng hộ, cổ vũ, động viên
hy vọng ở sự thành công của !to pull in
kéo về, lôi vào, kéo vào
vào ga (xe lửa)
(từ lóng) bắt !to pull off
kéo bật ra, nhổ bật ra
thắng (cuộc đấu), đoạt giải
đi xa khỏi
the boat pulled off from the shore con thuyền ra xa bờ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) thực hiện, làm xong, làm trọn !to pull out
kéo ra, lôi ra
the drawer won't pull out ngăn kéo không kéo ra được
nhổ ra (răng)
bơi chèo ra, chèo ra
ra khỏi ga (xe lửa)
rút ra (quân đội); rút khỏi (một hiệp ước...)
(hàng không) lấy lại thăng bằng sau khi bổ nhào (máy bay) !to pull over
kéo sụp xuống; kéo (áo nịt...) qua đầu
lôi kéo về phía mình
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) lái về phía bờ đường !to pull round
bình phục, phục hồi sức khoẻ (sau khi ốm)
chữa khỏi
the doctors tried in vain to pull him round các bác sĩ đã cố gắng hết sức mà không chữa khỏi được cho anh ta !to pull through
qua khỏi được (cơn ốm); thoát khỏi được; xoay sở được thoát (cảnh khó khăn); làm cho qua khỏi được (cơn ốm, cảnh khó khăn...) !to pull together
hoà hợp với nhau, ăn ý với nhau
to pull oneself together lấy lại can đảm; bình tĩnh lại, tỉnh trí lại !to pull up
nhổ lên, lôi lên, kéo lên
dừng lại; làm dừng lại
la mắng, quở trách
ghìm mình lại, nén mình lại
vượt lên trước (trong cuộc đua...)
(từ lóng) bắt !to be pulled
suy nhược
chán nản !to pull caps (wigs)
câi nhau, đánh nhau !pull devil!, pull baker!
(xem) baker !to pull a face !to pull faces
nhăn mặt !to pull a long face
(xem) face !to pull someone's leg
(xem) leg !to pull someone's nose !to pull someone by the nose
chửi xỏ ai; làm mất thể siện của ai !to pull a good oar
là tay chèo giỏi, là tay bơi thuyền giỏi !to pull out of the fire
cứu vân được tình thế vào lúc nguy ngập !to pull the strings (ropes, wires)
giật dây (bóng) !to pull one's weight
(xem) weight

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "pull"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.