Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
marshy
marshy
['mɑ:∫i]
tính từ
(thuộc) đầm lầy; nhiều đầm lầy; lầy


/'mɑ:ʃi/

tính từ
(thuộc) đầm lầy; như đầm lầy; lầy

Related search result for "marshy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.