Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
mark
mark
[mɑ:k]
danh từ
đồng Mác (tiền Đức)
dấu, nhãn, nhãn hiệu
vết, lằn
bớt (người), đốm, lang (súc vật)
a horse with a white mark on its head
một con ngựa có đốm trắng ở đầu
dấu chữ thập (thay chữ ký của những người không biết viết)
đích, mục đích, mục tiêu ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
to hit the mark
bắn trúng đích; đạt mục đích
to miss the mark
bắn không trúng; không đạt mục đích
chứng cớ, biểu hiện
a mark of esteem
một biểu hiện của sự quý trọng
danh vọng, danh tiếng
a man of mark
người danh vọng, người tai mắt
to make one's mark
nổi danh, nổi tiếng; đạt được tham vọng
mức, tiêu chuẩn, trình độ
below the mark
dưới tiêu chuẩn, không đạt trình độ
up to the mark
đạt tiêu chuẩn, đạt trình độ
điểm, điểm số
to get good marks
được điểm tốt
ngoại động từ
đánh dấu, ghi dấu
to mark a passage in pencil
đánh dấu một đoạn văn bằng bút chì
cho điểm, ghi điểm
chỉ, bày tỏ; biểu lộ, biểu thị; chứng tỏ, đặc trưng
to speak with a tone which marks all one's displeasure
nói lên một giọng biểu thị tất cả sự không hài lòng
the qualities that mark a great leader
đức tính đặc trưng cho một vị lãnh tụ vĩ đại
để ý, chú ý
mark my words!
hãy chú ý những lời tôi nói, hãy ghi nhớ những lời tôi nói
to mark down
ghi (giá hàng) hạ hơn (trên phiếu ghi giá)
to mark off
chọn lựa, phân biệt, tách ra ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
a word clearly marked off from the others
một từ được phân biệt với các từ khác
to mark out
giới hạn, vẽ ranh giới, quy định ranh giới (để xây dựng)
vạch (con đường); vạch, đề ra (kế hoạch)
to mark out for
chỉ định, chọn lựa (để làm một nhiệm vụ, công việc gì)
to mark up
ghi (giá hàng) cao hơn (trên phiếu ghi giá)
định giá bán (bằng cách cộng thêm kinh phí vào giá vốn)
to mark time
(quân sự) giậm chân tại chỗ theo nhịp
(nghĩa bóng) giậm chân tại chỗ; không tiến chút nào
chịu tốn thời gian để làm một việc gì đó (dù không hứng thú lắm) cho đến khi tìm được một việc khác thú vị và phù hợp với mình hơn; làm cho qua ngày
She's just marking time in this job, because her family is very rich
Cô ấy làm việc này cho qua ngày thôi, vì gia đình cô ấy giàu lắmký hiệu, dấu hiệu, vết; mức; cận; giới hạn // ghi dấu hiệu
class m. điểm giữa khoảng nhóm
dot m. dấu hiệu phân biệt
reference m. (máy tính) dấu hiệu kiểm tra; dấu hiệu cơ sở
quotation m.s dấu ngoặc kép (" ")
timing m. dấu hiệu thời gian

/mɑ:k/

danh từ
đồng Mác (tiền Đức)

danh từ
dấu, nhãn, nhãn hiệu
dấu, vết, lằn
bớt (người), đốm, lang (súc vật)
a horse with a white mark on its head một con ngựa có đốm trắng ở đầu
dấu chữ thập (thay chữ ký của những người không biết viết)
đích, mục đích, mục tiêu ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
to hit the mark bắn trúng đích; đạt mục đích
to miss the mark bắn không trúng; không đạt mục đích; lạc lõng
chứng cớ, biểu hiện
a mark of esteem một biểu hiện của sự quý trọng
danh vọng, danh tiếng
a man of mark người danh vọng, người tai mắt
to make one's mark nổi danh, nổi tiếng; đạt được tham vọng
mức, tiêu chuẩn, trình độ
below the mark dưới tiêu chuẩn, không đạt trình độ
up to the mark đạt tiêu chuẩn, đạt trình độ
điểm, điểm số
to get good marks được điển tốt

ngoại động từ
đánh dấu, ghi dấu
to mark a passage in pencil đánh dấu một đoạn văn bằng bút chì
cho điểm, ghi điểm
chỉ, bày tỏ; biểu lộ, biểu thị; chứng tỏ, đặc trưng
to speak with a tone which marks all one's displeasure nói lên một giọng biểu thị tất cả sự không hài lòng
the qualities that mark a greal leader đức tính đặc trưng cho một vị lânh tụ vĩ đại
để ý, chú ý
mark my words! hãy chú ý những lời tôi nói, hãy nghi nhớ những lời tôi nói !to mark down
ghi (giá hàng) hạ hơn (trên phiếu ghi giá) !to mark off
chọn lựa, phân biệt, tách ra ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
a word clearly marked off from the others một từ được phân biệt với các từ khác !to mark out
giới hạn, vẽ ranh giới, quy định ranh giới (để xây dựng)
vạch (con đường); vạch, đề ra (kế hoạch) !to mark out for
chỉ định, chọn lựa (để làm một nhiệm vụ, công việc gì) !to make up
ghi (giá hàng) cao hơn (trên phiếu ghi giá)
định giá bán (bằng cách cộng thêm kinh phí vào giá vốn) !to mark time
(quân sự) giậm chân tại chỗ theo nhịp
(nghĩa bóng) giậm chân tại chỗ, không tiến chút nào

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "mark"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.