Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
march

march
[mɑ:t∫]
danh từ
(quân sự) cuộc hành quân; chặng đường hành quân (trong một thời gian...); bước đi (hành quân)
a line of march
đường hành quân
to be on the march
đang hành quân
a day's march
chặng đường hành quân trong một ngày
cuộc đi bộ; cuộc diễu hành
a peace march
cuộc đi bộ vì hoà bình
(nghĩa bóng) sự tiến triển, sự trôi đi
the march of events
sự tiến triển của sự việc
the march of time
sự trôi đi của thời gian
hành khúc
military march
khúc quân hành
a dead march
nhạc truy điệu
nội động từ
diễu hành; tuần hành
bước đều
quick march !
bước đều, bước
hành quân
to march in a village
tiến vào một ngôi làng
to march off
bước đi; bỏ đi
to march out
bước ra; đi ra
to march past somebody
diễu hành qua trước mặt ai
ngoại động từ
đưa đi; bắt đi; dẫn đi
the police marched the criminal away
cảnh sát dẫn tên tội phạm đi
to give somebody his marching orders
buộc ai thôi việc
to get one's marching orders
bị đuổi việc


/mɑ:tʃ/

danh từ
March tháng ba
(quân sự) cuộc hành quân; chặng đường hành quân (trong một thời gian...); bước đi (hành quân)
a line of march đường hành quân
to be on the march đang hành quân
a day's march chặng đường hành quân trong một ngày
a march past cuộc điều hành qua
(nghĩa bóng) sự tiến triển, sự trôi đi
the march of events sự tiến triển của sự việc
the march of time sự trôi đi của thời gian
hành khúc, khúc quân hành

ngoại động từ
cho (quân đội...) diễu hành
đưa đi, bắt đi
the policemen march the arrested man off công an đưa người bị bắt đi

nội động từ
đi, bước đều; diễu hành
(quân sự) hành quân !to march off
bước đi, bỏ đi !to march out
bước đi, đi ra !to march past
diễu hành qua

danh từ
bờ cõi, biên giới biên thuỳ

nội động từ
giáp giới, ở sát bờ cõi, ở tiếp biên giới
Vietnam marches with China Việt-nam giáp giới với Trungquốc

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "march"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.