Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
steading
steading
['stediη]
danh từ
trang trại


/'stediɳ/

danh từ
trang trại

Related search result for "steading"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.